Huisregels.

 

- Het haar van de klant word altijd gewassen voor een knip behandeling ongeacht wanneer het gewassen is. 

 

- Gelieve 5 minuten voor uw afspraak aanwezig zijn.

 

- U dient 48 uur van te voren een afspraak te annuleren. Mocht u dit niet doen, zal Vin-Hair u het volledige bedrag of een gedeelte hiervan in rekening brengen van de door u geboekte behandeling.

 

- Bij te laat komen of niet nakomen van uw afspraak en er is geen ruimte meer in de agenda dan is Vin-Hair genoodzaakt uw afspraak te verzetten en bovenstaande regel in uitvoering te brengen.

 

- Garantie op kleur word alleen gegeven als u de geadviseerde thuisverzorging van Davines gebruikt. 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Vin-Hair streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jij als bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van vin-hair. Vin-Hair kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Vin-Hair sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website op Internet te kunnen raadplegen. Vin-Hair is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Privacyverklaring 

Vin-Hair neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vin-hair.nl

 

Wie is Vin-Hair?

Vin-Hair is een schoonheid en kapsalon kantoorhoudende aan de Wildforsterweg 1 te Putten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68191898 is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Vin-Hair jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Vin-Hair persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vin-Hair voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vin-Hair mogen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website 

Doeleinde: Online afspraken maken

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Andere activiteiten 

Doeleinde: Management

Gegevens: Omzet, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Vin-Hair heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Vin-Hair over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Vin-Hair Je kunt verzoeken dat Vin-Hair je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Vin-Hair de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Bezwaar maken 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vin-Hair of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Vin-Hair te verkrijgen. Vin-Hair zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken 

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vin-Hair je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Vin-Hair

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vin-hair.nl. Vin-Hair zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vin-Hair een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vin-Hair je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Vin-Hair verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Annulering van online afspraak en wat bij niet komen opdagen?

(Online) gemaakte afspraken kunnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak wordt 100% van de geboekte behandeling in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Vin-Hair ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Vin-Hair worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Vin-Hair worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vin-hair.nl.

 

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Vin-Hair jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vin-hair.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.